card-profesional.ro Card Profesional European

card-profesional.ro
Title: Card Profesional European
Keywords:
Description: Card Profesional European LOCURILE DE MUNC? DISPONIBILE PE JUDE?E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BUCURE?TI: 0 ILFOV: 0 CARDUL PROFESIONAL EUROPEAN "Car
card-profesional.ro is ranked 1662173 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,415. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. card-profesional.ro has 43% seo score.

card-profesional.ro Information

Website / Domain: card-profesional.ro
Website IP Address: 193.169.7.242
Domain DNS Server: ns2.anofm.ro,ns1.anofm.ro

card-profesional.ro Rank

Alexa Rank: 1662173
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

card-profesional.ro Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,415
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue $527
Yearly Revenue: $6,415
Daily Unique Visitors 1,617
Monthly Unique Visitors: 48,510
Yearly Unique Visitors: 590,205

card-profesional.ro WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Fri, 05 Aug 2016 11:56:08 GMT
Server Apache-Coyote/1.1

card-profesional.ro Keywords accounting

Keyword Count Percentage

card-profesional.ro Traffic Sources Chart

card-profesional.ro Similar Website

Domain Site Title

card-profesional.ro Alexa Rank History Chart

card-profesional.ro aleax

card-profesional.ro Html To Plain Text

Card Profesional European LOCURILE DE MUNC? DISPONIBILE PE JUDE?E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BUCURE?TI: 0 ILFOV: 0 CARDUL PROFESIONAL EUROPEAN "Cardul profesional european"[...] (detalii) Proiectul Card Profesional 2[...] (detalii) Zona privat? Declarare loc de munc? C?utare loc de munc? Registru angajatori Acte normative Formulare Contact ?ntreb?ri frecvente Top ocupa?ii oferite Top ocupa?ii candida?i Top angajatori C?utare loc de munc? Declarare loc de munc? Termeni ?i condi?ii Ultima actualizare: TERMENI ?I CONDI?II Termeni ?i condi?ii de utilizare a sistemului “CARD PROFESIONAL EUROPEAN” Platforma “CARD PROFESIOANAL EUROPEAN” este pus? la dispozi?ia utilizatorilor de c?tre AGEN?IA NA?IONAL? PENTRU OCUPAREA FOR?EI DE MUNC?. Platforma poate fi utilizat? conform termenilor ?i condi?iilor de utilizare de mai jos. TERMENI ?I CONDI?II DE UTILIZARE ACCEPTAREA CONDI?IILOR Adresa URL www.card-profesional.ro apar?ine AGEN?IEI NA?IONALE PENTRU OCUPAREA FOR?EI DE MUNC? ?i a fost achizitionat? prin proiectul ?Card Profesional European- solu?ie european? ?n c?utarea unui loc de munc?”- POSDRU/94/4.1/S/64305. Folosirea platformei (denumit? ?n continuare ?i sub denumirea de "site") presupune acceptarea ?n totalitate a termenilor ?i condi?iilor expuse mai jos. Termenii ?i condi?iile de utilizare se pot modifica ?n orice moment de c?tre AGEN?IA NA?IONAL? PENTRU OCUPAREA FOR?EI DE MUNC?, ?n conformitate cu prevederile legale ?n vigoare, f?r? notificarea prealabil? a persoanelor care ?l utilizeaz? (denumite ?n continuare "utilizatori"). Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii ?i condi?iile pentru utilizarea serviciilor, putand s? le consulte ?n orice moment. Accesand ?i navigand pe acest site, utilizatorii accept?, de facto, termenii de utilizare descri?i ?n continuare. ?n cazul ?n care nu sunt de acord cu termenii ?i condi?iile impuse, utilizatorii trebuie sa ?nceteze accesarea prezentului site. AVERTISMENT: Pute?i utiliza prezenta platform? doar ?n scopul pentru care a fost pus? la dispozi?ia dumneavoastr?, respectiv la ac?iuni legate de utilizarea cardului profesional european, ?n calitatea dumneavoastr? de de?in?tor al cardului, agent economic sau institu?ie public?. Nu pute?i utiliza site-ul: pentru a afi?a sau transmite vreun material ilegal, amenin??tor, calomniator, def?im?tor, obscen, indecent, incendiar, pornografic sau profanator sau vreun material care ar putea constitui sau ?ncuraja un comportament care ar putea fi considerat o infrac?iune, care ar putea da na?tere la o r?spundere civil?, sau care ar putea ?nc?lca ?n alt mod vreo lege; sau orice alt scop care este ilegal sau interzis. AGEN?IA NA?IONAL? PENTRU OCUPAREA FOR?EI DE MUNC? ?n calitate de proprietar al site-ului i?i rezerv? dreptul ca ?n orice moment ?i f?r? preaviz sau r?spundere s? ?nceteze sau s? restric?ioneze accesul dumneavoastr? la toate componentele sau oricare component? individual? a site-ului, ?n condi?iile ?n care se suspecteaz? utilizarea ?n mod necorespunzator. Nu ave?i dreptul de a utiliza vreun dispozitiv (nici un robot, spider, alt dispozitiv automat, sau proces manual) pentru a monitoriza materialele sau tranzac?iile disponibile sau care au loc prin intermediul prezentului site. Nu ne asum?m raspunderea ca accesul dumneavoastr? la acest site s? fie ne?ntrerupt sau disponibil ?n orice moment, ?n condi?iile ?n care pot s? intervin? evenimente care pot s? perturbe acest acces. Nu ne asum?m r?spunderea pentru posibile erori, defecte sau viru?i pe site-ul sau serverele care il fac disponibil, software sau rutina care intervine sau ?ncearc? s? intervin? ?n operarea normal? a site-ului nostru. Vi se interzice cu stric?ete s? transfera?i (upload) pe site-ul nostru orice material care con?ine vreun virus, vierme, "trojan horse", time bomb, sau caracteristic? contaminatoare sau distructiv?. Cei care ?ncalc? aceste prevederi vor fi urmari?i ?n justi?ie ?i vor suporta rigorile legii. Este absolut interzis ?i vor fi luate m?suri conform legilor cu privire la tentativele de agresare informatic? sub orice form? s-ar manifesta ea. Aplica?iile informatice care deservesc prezentul site pot fi utilizate doar pentru serviciile pe care le pune la dispozi?ie site-ul nostru ?n conformitate cu ace?ti termeni ?i aceste condi?ii, fiind excluse posibilit??ile de utilizare ?n orice alte scopuri. Orice reproducere sau redistribuire a aplica?iilor informatice care sunt ?n strans? legatur? cu aceast? platform? ?i/sau a componentelor sau modulelor, par?iale sau integrale ale acestora (cod HTML, controale Active X, etc.) este interzis? ?n mod expres prin lege, ?i poate duce la penaliz?ri grave civile ?i penale persoanei care ?ncalc? aceste prevederi. F?R? A LIMITA CELE ANTERIOARE, ESTE EXPRES INTERZIS? COPIEREA SAU REPRODUCEREA SOFTWARE-ULUI PE ORICARE ALT SERVER SAU LOCA?IE PENTRU REPRODUCERE SAU REDISTRIBUIRE ULTERIOAR?. DESCRIEREA SERVICIILOR prin intermediul sec?iunilor sale, site-ul ofer? utilizatorilor informa?ii cu privire la serviciile oferite de c?tre AGEN?IA NA?IONAL? PENTRU OCUPAREA FOR?EI DE MUNC? (ANOFM), astfel: De?in?torii cardului profesional european. Orice persoan? care se afl? ?n c?utarea unui loc de munc? poate ob?ine ?n nume propriu un card profesional european ?n masura ?n care se adreseaz? agen?iei locale din cadrul ANOFM ?i se ?nroleaz? ?n registrul de eviden?? a de?in?torilor de card profesional. De?in?torii de card profesional european, respectiv persoanele aflate ?n c?utarea unui loc de munc?, absolven?i, ?omeri, beneficiari ai drepturilor prev?zute de lege cu privire la venitul minim garantat pot accesa prin prezenta platform? contul de card propriu unde pot s? beneficieze de posibilitatea de a primi informa?ii cu privire la locurile de munc? disponibile pentru ocupa?ia pe care o are, respectiv o mediere electronic? personalizat?. De asemenea, pot s? i?i genereze CV-ul ?n format Europass, s? primeasc? informa?ii cu privire la cursurile pe care pot s? le urmeze cat ?i s? se prezinte cu cardul profesional la agen?ii economici care sus?in interviurile pentru ocuparea locurilor de munc? pe care le au disponibile, iar ace?tia vor putea sa acceseze ?n mod direct informa?iile din CV-ul de?inatorului de card. Agen?ii economici prin intermediul portalului, agen?ii economici pot s? i?i declare locurile de munc? disponibile utilizand formularele electronice puse la dispozi?ie de c?tre ANOFM prin aceast? platform?. De asemenea, agen?ii economici pot s? declare, ?n timp real, ocuparea locului/locurilor de munc?, a?a cum sunt prevederile legale ?n vigoare. Agen?ii economici pot, prin utilizarea acestei platforme, s? beneficieze de serviciile electronice puse la dispozi?ie de Serviciul Public de Ocupare, de o list? a persoanelor care corespund cerin?elor cu privire la locurile de munca pe care le-au declarat disponibile. Accesarea func?ionalit??ilor platformei se poate face numai dup? ?nrolarea ?n sistem, ?n baza creden?ialelor ob?inute de la agen?iile din cadrul ANOFM ?n raza c?rora se afl?. Institu?ii Publice Institu?iile publice pot s? beneficieze de informa?ii legate de rela?ionarea cu ANOFM ?n baza unor prevederi conferite de lege sau ?n baza protocoalelor stabilite ?ntre p?r?i. NEANGAJAREA R?SPUNDERII AGEN?IA NA?IONAL? PENTRU OCUPAREA FOR?EI DE MUNC? ?ntre?ine acest site, direct sau prin ter?a parte, cu scopul de a ?nlesni accesul persoanelor ?n c?utarea unui loc de munc?, ?omeri indemniza?i sau neindemniza?i, agen?i economici, etc. la informa?iile personale cu privire la locurile de munc? sau cursurile care sunt disponibile sau ocupate, etc, conform prevederilor legale. AGEN?IA NA?IONAL? PENTRU OCUPAREA FOR?EI DE MUNC? depune eforturi pentru ca aceste informa?ii s? fie corecte ?i oferite la timp. Dac? sunt semnalate erori va ?ncerca corectarea acestora. AGEN?IA NA?IONAL? PENTRU OCUPAREA FOR?EI DE MUNC? nu i?i asum? nici o r?spundere ?n cazul ?n care anumite informa?ii sunt furnizate cu ?ntarziere, sunt pierdute, ?terse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu i?i asum? nici o r?spundere pentru consecin?ele care pot ap?rea datorit? ?ntarzierii, pierderii sau inexactita?ii informa?iilor publicate de c?tre ter?e p?r?i (e.g agen?i economici) pe site. Utilizatorii vor folosi informa?iile furnizate ?n cadrul site-ului pe propria r?spundere, iar ?n cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informa?iilor furnizate, utilizatorii accept? c? AGEN?IA NA?IONAL? PENTRU OCUPAREA FOR?EI DE MUNC? va fi absolvit? de orice r?spundere. No?iunea de neangajare a r?spunderii nu se r?sfrange ?i asupra oblig??iei ANOFM de a respecta legisla?ia ?n vigoare ?i nu poate exclude oblig??iile impuse de lege. Nu suntem responsabili ?n nici un fel pentru orice tip de ac?iune referitoare la ?ntreruperea furniz?rii serviciilor fie rezultate ?n urma falimentului vreunui furnizor, fie datorate crizei monetare, tulbur?rilor politice sau sociale, problemelor de munc?, dificult??ilor mecanice sau de construc?ie, anomaliilor climatice, legilor locale, bolilor, condi?iilor neobi?nuite, inclusiv activit??ilor teroriste, ?i/sau evenimentelor de "for?? major?" a?a cum sunt ele definite ?n legisla?ie. Nu suntem r?spunz?tori pentru daune aduse calculatorului dumneavoastr? sau viru?i care ar putea s? infecteze calculatorul sau alt tip de echipament ca urmare a acces?rii, utiliz?rii de c?tre dumneavoastr?, navig?rii pe site-ul nostru sau desc?rcarea de c?tre dumneavoastr? a vreunui con?inut, informa?ie, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru sau orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune, etc. sau orice tip de prejudiciu care decurge sau are ?n vreun fel legatur? cu utilizarea site-ului nostru sau con?inutului, datelor, materialelor sau informa?iilor g?site ?n acest site. Ne declin?m orice r?spundere cu privire la ne?ndeplinirea sau ?ntarzierea ?ndeplinirii unor func?iuni (inclusiv utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice component? a acestui site), precum ?i ?n ceea ce prive?te executarea sau neexecutarea de c?tre noi sau de c?tre oricare dintre furnizorii no?tri a acestor facilit??i, chiar dac? am fost aviza?i de posibilitate de daune aduse acestor p?r?i sau oric?rei alte ter?e p?r?i. Aceast? renun?are la r?spundere se aplic? oric?ror daune sau prejudicii cauzate de orice lips? a performan?ei, eroare, omisiune, ?ntrerupere, eliminare, defect, ?ntarziere ?n operare sau transmitere, virus, defec?iune a liniei de comunicare, furt sau distrugere, acces neautorizat, modificare, utilizare a ?nregistr?rii, comportament d?un?tor, neglijen?? sau ?n baza oric?rei cauze de ac?iune. Sunte?i de acord c? ?n ceea ce prive?te rela?ia cu institu?ia, aceasta este o rela?ie direct? ?i sunte?i direct responsabil pentru ea, institu?ia noastr? neasumandu-?i nici o obliga?ie, drept sau plat? daune. LIMITAREA R?SPUNDERII FINANCIARE ?n condi?iile prev?zute mai sus, noi sau unul dintre furnizorii sau partenerii no?tri nu putem fi g?si?i r?spunz?tori pentru vreo pierdere sau daun? care decurge din accesarea informa?iilor din prezentul site. ?n cazul ?nc?lc?rii de c?tre dumneavoastr? personal sau ?n numele dumneavoastr? a acestor Termeni sau a documentelor devenite parte a acestor termeni cat ?i ?n cazul ?nc?lc?rii de c?tre dumneavoastr? a vreunei legi sau drepturi ale unui ter? ?i care are leg?tur? cu utilizarea site-ului nostru ve?i fi r?spunzatori financiar pentru paguba creat?. REGULI GENERALE AGEN?IA NA?IONAL? PENTRU OCUPAREA FOR?EI DE MUNC? (ANOFM) declar? urmatoarele: ANOFM va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului; ANOFM va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de alt? natur?) pentru func?ionarea ?n bune condi?ii a site-ului; cu toate acestea, pot exista ?ntreruperi ?n func?ionare sau imposibilit??i de accesare de c?tre utilizatori, pe o perioad? nedeterminat? de timp, din orice motive; ANOFM poate modifica condi?iile ?i termenii de utilizare ?n cazul ?i pe m?sura apari?iei unor situa?ii noi de orice natur? ce impun acest lucru, f?r? s? fie necesar consim??mantul utilizatorilor. Este datoria utilizatorilor s? se informeze permanent ?n ceea ce prive?te Termenii ?i Condi?iile de utilizare ale prezentului site. ANOFM ofer? serviciile prev?zute ?n prezentul site doar ?n condi?iile respect?rii ?i asum?rii prevederilor expuse ?n Termenii ?i Condi?iile de utilizare. LIMIT?RI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR ANOFM nu ??i asum? nici o responsabilitate ?n cazul ?n care serviciile site-ului nu pot fi accesate de c?tre utilizatori, pe o perioad? nelimitat? de timp, din orice motive tehnice sau comerciale. DREPTURILE ASUPRA CON?INUTULUI SITE-ULUI Reproducerea materialelor de pe site este autorizat? doar cu men?ionarea sursei ?i ?n limitele prev?zute de legisla?ia drepturilor de autor ?i a drepturilor conexe ?n vigoare, atat pentru ANOFM cat ?i pentru furnizorii s?i de servicii. ?n cazul ?n care este nevoie de ob?inerea unui acord prealabil ?n vederea reproducerii materialelor de pe site, obliga?ia de a ob?ine acest acord anuleaz? autoriza?ia mai sus men?ionat?. Restric?ia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicat? acolo unde este cazul. INFORMA?II PERSONALE Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informa?ii de natur? personal?. Aceasta are ca scop identificarea utilizatorului ?i/sau posibilitatea de a il/o contacta. Natura informa?iilor solicitate se refer? ?n special la date personale: nume, CNP, adres?, numere de telefon, adresa de e-mail ?i acolo unde este cazul, date de ordin tehnic: IP, versiune browser, versiune sistem de operare, data ?i ora acces?rii site-ului, paginile vizitate. ANOFM va p?stra confiden?ialitatea acestor informa?ii. Unele informa?ii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucr?ri de date care au caracter personal (?n conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date). prin accesarea ?i navigarea pe acest site, utilizatorii consimt ?n mod expres ?i neechivoc la efectuarea acestor prelucr?ri. SECURITATEA DATELOR PERSONALE Utilizarea prezentului site presupune asigurarea de c?tre dumneavoastr? personal a confiden?ialit??ii informa?iilor ?i datelor privitoare la contul dumneavoastr? de acces, cum ar fi numele de utilizator ?i parola, revenindu-v? ?ntreaga responsabilitate pentru activit??ile/ac?iunile desf??urate pe "Site" sub contul ?i parola dumneavoastr?. ?n cazul ?n care, din diverse motive, imputabile personal sau neimputabile dumneavoastr?, confiden?ialitatea acestor date de acces a fost compromis?, ve?i notifica imediat la adresele mentionate ?n site pentru a bloca accesul la aplicatie ?i a va genera cat mai rapid un nou set. Vor fi pedepsite conform prevederilor legii orice ac?iune care contravine prevederilor legale care se refer? la efectuarea de opera?iuni neautorizate asupra acestui site sau tentativ? de efectuare a acestora, incluzand ?i f?r? a se limita la utilizarea abuziv? sau frauduloas?, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informa?ii ?n vederea comercializ?rii lor, blocarea accesului, etc. Pentru asigurarea securit??ii ?i disponibilit??ii informatiilor ?i serviciilor furnizate pe site, ANOFM direct sau prin furnizorii s?i, monitorizeaz? traficul de Internet spre ?i dinspre site ?n scopul de a detecta eventualele ?ncerc?ri de acces neautorizat sau modificare neautorizat? a informa?iei. Prin accesarea ?i navigarea pe acest site, utilizatorii consimt ?n mod expres ?i neechivoc la monitorizarea ?i ?nregistrarea activit??ilor lor. LEG?TURA CU ALTE SITE-URI Site-ul poate con?ine leg?turi web sau trimiteri c?tre alte site-uri considerate de ANOFM utile ?n ceea ce prive?te con?inutul site-ului sau/?i care nu se afl? sub controlul sau ?ndrumarea ANOFM. ?n cazul utiliz?rii acestor leg?turi web sau trimiteri, se vor aplica condi?iile generale de utilizare corespunz?toare acelor site-uri. ANOFM nu poate garanta / controla actualitatea / exactitatea informa?iilor prezente pe site-urile unor ter?i, la care se face trimitere pe site-ul s?u. ?NCHEIEREA ACORDULUI ANOFM ??i rezerv? dreptul de a modifica ?n orice moment con?inutul acestui acord, f?r? notificarea prealabil? a utilizatorului. ?n cazuri exceptionale, ANOFM ??i rezerv? dreptul de a ?nceta furnizarea serviciilor sale ?n orice moment. Utilizarea de c?tre dumneavoastr? a serviciilor prezentului site se face sub auspiciile Termenilor ?i Condi?iilor ?n vigoare ?n momentul utilizarii serviciului respectiv, prin urmare ave?i obliga?ia de a revedea periodic acesti termeni. Folosirea continua de c?tre dumneavoastr? a site-ului nostru, dup? ce apare vreo modificare, ?nseamn? acceptarea de c?tre dvs. a termenilor modifica?i. ?n cazul ?n care nu ac?ion?m ?n legatur? cu ?nc?lcarea de c?tre dvs. sau de c?tre altcineva cu privire la unii termeni sau la to?i termenii nu ?nseamn? c? renun??m la dreptul nostru de a ac?iona ?n leg?tur? cu inc?lc?ri viitoare sau similare. ?n cazul ?n care apar modific?ri legislative care oblig? la modificarea termenilor sau daca o instan?? constat? c? vreo prevedere din ace?ti Termeni este neexecutabil? sau invalid?, acea prevedere va fi aplicat? ?n cea mai mare m?sur? permis? de legea aplicabil?, iar ceilal?i termeni vor r?mane ?n vigoare ?i executabili. Termenii ?i Condi?iile din prezentul document, ?mpreun? cu acele articole care au devenit parte din ace?ti Termeni prin referire, alc?tuiesc ?ntreaga ?ntelegere dintre noi ?i dvs. cu privire la utilizarea de c?tre dumneavoastr? a serviciilor, informa?iilor ?i con?inutului prezentului site ?i ?nlocuiesc orice ?n?elegere sau acorduri anterioare (orale sau scrise) cu privire la utilizarea de c?tre dvs. a site-lui nostru. ?nchidere Q & A ?ntreb?ri frecvente Ce este Cardul Profesional European? Cardul Profesional European este un instrument modern care scurteaz? calea ?i timpul necesar persoanelor aflate ?n c?utarea unui loc de munc? ?n accesarea serviciile oferite de serviciul public de ocupare, aflat el ?nsu?i intr-un proces de modernizare. Cardul Profesional European este totodat? ?i un instrument ?n slujba func?ionarului din cadrul Serviciului Public de Ocupare prin care se ?mbun?t??este utilizarea optim? a resurselor de care dispune ?n activitatea curent? acest serviciu, reducand timpii de procesare a informa?iei. Unde se poate ob?ine? Cardul Profesional European este emis de Agen?ia Na?ionala pentru Ocuparea For?ei de Munc? ?i poate fi ob?inut de la agen?ia teritorial? de care apar?ine?i cu locuin?a. Cui se adreseaz?? Exist? limite de varst? sau de alt? natur?? Cardul Profesional European se adreseaz? tuturor persoanelor ?n c?utarea unui loc de munc?, fie ca acestea doresc un loc de munc? ?n care s?-?i valorifice mai bine competen?ele dobandite, fie c? se afl? efectiv ?n c?utarea unui loc de munc?. Cardul Profesional European se poate emite oric?rei persoane care se adreseaz? Serviciului Public de Ocupare, avand dreptul conform legisla?iei s? se ?nregistreze ?n eviden?ele acestuia, indiferent de varsta, sex, etnie. ?n ce situa?ii poate fi folosit? Cardul Profesional European poate fi folosit ?n primul rand de de?in?torul cardului pentru a accesa contul personal unde poate s? vizualizeze informa?iile legate de ofertele de munc? disponibile ?i care se mapeaz? pe profilul s?u, respectiv, profesie, nivel de educa?ie etc. De asemenea, Cardul Profesional poate s? fie utilizat ?n re?eaua de acceptan?i alc?tuit? din Agen?iile Serviciului Public de Ocupare de pe ?ntreg teritoriul ??rii, de Angajatori sau Formatori, precum ?i de alte institu?ii publice sau private interesate (prim?rii, spitale, b?nci, etc). Se urmare?te eliminarea birocra?iei prin ob?inerea electronic? a adeverin?ei necesare persoanei care beneficiaz? de venitul minim garantat, conform OUG 416/2001, urmand s? fie apoi generalizat la nivelul tuturor prim?riilor. Ce valabilitate are? ?n acest moment cardul are o valabilitate de 2 ani de zile. Aceasta poate fi extins? ?n func?ie de politica ANOFM. Exist? o corelare cu pia?a european? sau este valabil doar ?n Romania? Cardul poate fi folosit ?n re?eaua na?ional? dar ?i ?n zona spa?iului european, informa?iile din sistem putand fi accesate ?n condi?iile ?n care de?in?torii cardului se adreseaza agen?ilor economici din aceste ??ri, iar ace?tia se ?nroleaz? ?n sistem utilizand portalul pus la dispozi?ie ?n acest sens. Agen?ii economici din spa?iul european, numai ?n urma ?nrol?rii vor putea ob?ine dreptul de acces ?n sistem. Care este leg?tura cu agen?ii economici? Agen?ii economici beneficiaz? la randul lor de serviciile ANOFM care ?i sprijin? ?i pe aceast? cale s? g?seasc? resursele umane necesare pentru locurile de munc? disponibile. Totodat?, pot sa ??i declare locurile de munc? vacante sau locurile ocupate, conform prevederilor legale, pot s? acceseze informa?iile legate de CV-urile de?in?torilor de card profesional care se prezint? la interviurile desf??urate pentru ocuparea locurilor de munc? pe care le au disponibile. Cum acceseaz? portalul agen?ii economici? Agen?ii economici au o sec?iune special? ?n cadrul portalului. Pentru a accesa aceast? sec?iune este necesar s? aiba un user ?i o parol?. Aceste creden?iale pot fi ob?inute de la ANOFM. Ce ac?iuni pot s? efectueze agen?ii economici pe portal? Pot sa ??i declare locurile de munc? vacante sau locurile ocupate, conform prevederilor legale, pot s? acceseze informa?iile legate de CV-urile de?in?torilor de card profesional care se prezint? la interviurile desf??urate pentru ocuparea locurilor de munc? pe care le au disponibile, pot s? introduc? ofertele de cursuri, ?n cazul ?n care sunt formatori. Care sunt beneficiile Cardului Profesional European? Beneficiile aduse prin implementarea sistemului Cardului Profesional European sunt: A. Serviciul Public de Ocupare: minimizarea efortului de timp pentru agen?iile de ocupare prin accesul rapid la informa?iile legate de persoanele ?n c?utarea unui loc de munc?; degrevarea personalului SPO privind eliberarea de adeverin?e conform legii 416/2001; oferirea persoanelor ?n c?utarea unui loc de munc? a unui instrument modern care promoveaz? mobilitatea for?ei de munc?; gestionarea acordurilor cu angajatorii privind angajarea persoanelor cu anumite categorii (persoane cu handicap, persoane peste 45 de ani, tineri absolven?i, unici, ?ntre?in?tori de familie, etc); confirmarea ocup?rii unui loc de munc? de c?tre angajator ; monitorizarea persoanelor care se angajeaz? la anumite distan?e fa?? de domiciliu; ?nlocuirea Carnetului de ?omer cu un instrument nou, Cardul Profesional European B. De?in?torii de card: economisire timp ?i efort privind procurarea adeverin?ei conform legii 416/2001; transparen?? ?i acces rapid prin intermediul portalului la vizualizarea contului personal; contul personal con?ine, ?ntr-un mod personalizat, informa?iile legate de locurile de munc? ?i cursurile de formare disponibile. Acestea pot fi selectate la nivel local, regional, na?ional sau european; prezentarea profilului sau (CV) la interviul cu un angajator ?ntr-un mod facil, angajatorul avand acces prin intermediul portalului, folosind cardul, la aceste informa?ii; C. Institu?ii publice (prim?rii, spitale ?i alte organiza?ii interesate) acces rapid la informa?iile privind statutul de asigurat al unei persoane de?in?toare de card; prim?riile au acces rapid la informa?iile referitoare la persoane care beneficiaz? de anumite drepturi ?i facilit??i conform legisla?iei ?n vigoare (de exemplu legea 416/2011). accesul la una dintre primele sisteme care ofer? o platform? informatic? de rela?ionare interinstitu?ional? (ANOFM ?i UAT (prim?rii). costuri sc?zute ale accesului la informa?ie, nefiind necesare instalarea la sediul prim?riilor de echipamente hardware ?i software costisitoare. accesul la informa?ii se face simplu, prin accesarea sec?iunii dedicate special ?n cadrul portalului, ?n condi?iile unei ?nrol?ri prealabile ?n sistem. D. Angajatori ?i formatori: posibilitatea promov?rii locurilor de munc? vacante c?tre persoanele cu profilul adecvat; posibilitatea promov?rii locurilor de munc? ?i ?n cazul sediilor de lucru, nu numai la nivelul sediului principal, cu posibilitatea getion?rii acestor informa?ii ?n sistem, astfel ?ncat s? existe informa?ii primare pentru determinarea pl??ilor ?n cazul ?n care somerul accept? un loc de munc? ?n alt? localitate decat cea ?n care locuie?te la momentul ?nregistr?rii ?n sistem ca ?omer. posibilitatea promov?rii cursurilor de formare disponibile; acces rapid la informa?iile publice ale unui de?in?tor de card; posibilitatea confirm?rii ocup?rii unui loc de munc?, astfel ?ncat s? se ?nchid? circuitul informa?ional cu privire la ofertele disponibile pe pia?a muncii, aproape ?n timp real. ?nchidere

card-profesional.ro Whois

Domain Name: CARD-PROFESIONAL.RO